Поиск по тэгу 'мүчө'

library_books Азыркы кыргыз тили. Лексика
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
play_circle_filled Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору ..
play_circle_filled Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү ..
play_circle_filled Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо (уландысы)
Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо (уландысы) ..
play_circle_filled Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо
Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо ..
play_circle_filled Баш мүчөнүн ортосуна сызыкчанын коюлушу
Баш мүчөнүн ортосуна сызыкчанын коюлушу ..
library_books Сөз мүчөлөрүнүн орун тартиби
Кыргыз тилинде сөздүн тутумундагы мүчөлөр белгилүү бир орун тартип менен келет1. Анткени, агглютинация дайыма уңгудан (же негизден) кийин маанилик тартип менен биринен сала бири чиркешип келе берген сөз мүчөлөрү аркылуу туюндурулат. Кыргыз тилинде анын ички табиятына ылайык дайыма биринчи орунда, башкача айтканда, сөздүн башталышы болуп уңгу келет. Кабыл алынган айрым сөздөрдө гана уңгудан мурда ..
library_books Ээрчибес мүчөлөр
Ээрчибес мүчөлөр уңгунун (же негиздин) акыркы муунундагы тыбыштарга карата өзгөрүлбөй жалганат. Ээрчибес мүчөлөрдүн үнсүз тыбыштары да, үндүү тыбыштары да өзгөрбөй өз турпаттарын сактап келет. Алардын дээрлик бардыгы кабыл алынган мүчөлөр. Булар саналуу гана. Мисалы: -кор: малкор, жемкор, сүткор, бозокор ж.б. -кеч: кыялкеч, арабакеч, асылкеч, мээне..
library_books Ээрчиме мүчөлөр
Ээрчиме мүчөлөр тутумундагы үндүү жана үнсүз тыбыштары өзгөрүп кете берген мүчөлөр болуп эсептелет. Мына ошондой өзгөрүүлөргө карата ээрчиме мүчөлөр өз ара туруктуу мүчөлөр, оошмо мүчөлөр жана сыйлыгышма мүчөлөр болуп да бөлүнөт. 1. Туруктуу мүчөлөр сөздөрдө ар кандай тыбыштык айкалыштар менен келсе да өзүнүн башталыш үнсүз тыбышын сактап жүрүп олтурат. Булар адатта ч..
library_books Аффиксы
Аффиксы -- служебные морфемы -- являются несамостоятельной частью слова и выполняют функции словообразовательных и формообразующих грамматических показателей. Присоединяясь к корню, словообразовательные аффиксы изменяют его лексическое, а часто и грамматическое значение. Так, аффикс -чы , присоединяясь к корневым именам существительным, изменяет их лексическое значение: малчы 'скотовод' от ма..
library_books § 42.
Такие префиксы как на-, бей-, анти-, контр-, ди- , пишутся с корневым словом слитно: бейадеп, бейкүнөө, бейбаш, бейжай, бейтааныш, нааразы, натуура, бейкам, бейкапар, антидүйнө, контрреволюция, диалог и т. д. ..
library_books § 41.
Усилительные частицы кап-, көп, кып-, кип-, күп-, жеп-, чоп-, оп-, ып-, жап-, беп- и т. п. пишутся с основным словом слитно: капкара, капкайдан, капкачан, күпкүндүз, кипкичине, бепбекер, көпкөк, жепжеңил, чопчоң, опоңой, аппак, жыпжылуу, мупмуздак, ыпысык, жапжалгыз. Так же слитно пишутся слова: тепедентең, тепетең, тападантак, тапатак, чападанчак, чапачак. ..
library_books § 40.
При соединении аффиксов на с, ч или т к словам, заканчивающимся на ч, чередование ч на ш не отражается в письме: произносится ушсуз, но пишется учсуз; кашты - качты; уушта - уучта; чашса - чачса и т. д. ..
library_books § 39.
При присоединении аффикса на с или ч к словам, которые заканчиваются на з , произношение и написание соответствующих сочетаний согласных различаются: произносится сөссүз , но пишется сөзсүз; касса - казса; тоссо - тозсо; асчылык - азчылык и т. д. ..
library_books § 38.
При присоединении аффиксов на к, г, б или м к словам, заканчивающимся на н, последний звук может чередоваться на согласный ң или м, хотя это не отражается в письме: произносится түңкү, но пишется түнкү; түмбү - түнбү; күңгө - күнгө и т. д. ..
library_books § 37.
При присоединении деепричастного аффикса - ып к глаголам, заканчивающимся на м, п, подвергается изменению звуковой состав корня и аффикса, что отражается и в письме: эм+ып=ээмп, сеп+ып=сээп, өп+ып=өөп, чап+ып=чаап и т. д. ..
library_books § 36.
При соединении аффикса - ар к глаголу, который заканчивается на согласный, гласный в последнем слоге произносится протяжно, хотя это и не отражается в письме: бар+ар=барар, кел+ар=келер, сат+ар=сатар, жүр+ар= жүрөр и т. д. ..
library_books § 35.
При соединении аффикса -ар//- ыр к словам, заканчивающимся на гласный, промежуточный гласный может быть долгим или обычным, и оба варианта допустимы в письме: иште+ар=иштээр, башта+ар=баштаар, ойло+ар=ойлоор, ка-ра+ар=караар и т. д. Примечание: При соединении аффикса - ар//- ыр к словам, заканчивающимся на гласные -ы, -и , промежуточный ..
library_books § 34.
При соединении притяжательного окончания к словам, заканчивающимся на сонорные согласные, допускается вариативность написания корней: карыным - кардым, мурунуң - мурдуң, эриниң - эрдиң, ийиниң - ийниң и т. д. ..
library_books § 33.
При соединении аффиксов, начинающихся с гласного звука, к словам, заканчивающимся на к, п, озвончение глухих согласных отражается и в письме: көк+ыш=көгүш, бак+ар=багар, чап+уу=чабуу, китеп+ы=китеби, бак+ында=багында, топ+ым=тобум и т. д. Примечание: в звукоподражаниях конечные глухие не озвончаются: такылда, чакылда, бапылда, тапылда и т. п. ..
library_books § 32.
Заимствованные из других языков слова, оканчивающиеся на звонкие согласные б, в, г, д, ж, произносятся с оглушением конечных согласных, но в письме это не отражается: не педагогко , а педагогго ; не Калининградта , а Калининградда; не Гамбургка , а Гамбургга ; не Алиевтин , а Алиевдин и т. п. ..
library_books § 31.
Глаголы в обычном прошедшем времени пишутся только с аффиксом - чу : жазчу, тергечү, ширетчү, бакчу, иштечү. Примечание: написание этого аффикса с лишним гласным ( -ычу, -учу, -үчү) не допустимо: не барычумун , а барчумун, не келүчүмүн , а келчүмүн и т. п. ..
library_books § 30.
При соединении аффикса - чы после аффиксов -оо, -уу, -өө, -үү наблюдается сингармоническое изменение гласных в соответствии с составом гласных в корне слова: жазуучу, тергөөчү, ширетүүчү, бургулоочу. ..
library_books § 24. Присоединение афиксов -лык, -луу, -ла к слову, заканчивающемуся на р
При соединении афиксов -лык, -луу, -ла к слову, заканчивающемуся на р , иногда л переходит в д , и поэтому допускается вариативность написания таких слов: карлуу//кардуу, түрлө//түрдө, шаарлык//шаардык и т. д. ..
library_books § 25.
При соединении окончания первого лица -мын после аффикса -а (-й) оно может сокращаться ( -м), поэтому допускается вариативность написания соответствующих глаголов: келем - келемин, окуйм - окуймун, алам - аламын, барам - барамын и т. п. ..
library_books § 26.
При соединении окончания первого лица после аффикса прошедшего времени, допускается три варианта их сочетания ( -ганмын, -гамын, -гам ): келгенмин - келгемин - келгем, барганмын - баргамын - баргам, окуганмын - окугамын - окугам и т .п. ..
library_books § 27.
При соединении окончаний родительного, дательного, винительного и исходного падежей после притяжательного аффикса допускаются полный и усеченный варианты написания падежных окончаний: энемдин - энемин, энемди - энеми, энемден - энемен, энеңдин - энеңин и т. п. ..
library_books § 28.
При соединении общего притяжательного аффикса -ныкы(-дыкы) после окончаний первого или второго лица допускаются полный и усеченный варианты написания окончания: баламкы//баламдыкы, иниңки//иниңдики, агамкы//агамдыкы, эжеңки//эжеңдики. ..
library_books § 29. Написание наречий времени в исходном падеже
Допускаются полное и усеченное написание наречий времени в исходном падеже: байыртан//байыртадан, илгертен//илгертеден, эмитен//эмитеден, азыртан// азыртадан. ..