Поиск по тэгу 'кошмок сөздөр'

library_books § 53.
При сочетании звукоподражаний, модальных слов, послелогов, частиц с полнозначными словами, каждое из них пишется отдельно: өтө кооз, ого бетер, бар эле, сен го, эң сонун, бах чиркин, алуу керек, ат менен келди, адам сымал, киши шекилдүү, ага сөрөй, чогулуштан кийин, мага чейин, тоого дейре, ар нерсе, ар ким, кимдир бироо, эч качан, эч жерде, эч нерсе, ар качан и т. д. Примечание: с..
library_books § 52. Написание слов в составе устойчивого словосочетания (или фразеологизма)
Каждое слово в составе устойчивого словосочетания (или фразеологизма) пишется раздельно: эшек такалаган, тили буудай куурган, кара кылды как жарган, колтугуна суу бүркүү, жумурткадан кыр издөө, камырдан кыл суургандай, мурдун балта кеспеген, талпагын ташка жаюу и т. д. ..
library_books § 51. Составные части сложные прилагательных и наречий, образованных в форме объединенных слов
Составные части сложные прилагательных и наречий, образованных в форме объединенных слов, пишутся раздельно: көк ала, кара күрөң, мала кызыл, кара көк, кызыл чийкил, ак саргыл, сары ала, кара ала, кер кашка, кара тору (сложные прилагательные), бир кезде, ар качан, ар күнү, таң эртең менен, эртең менен эрте, таңга маал, кечке жуук, кеч бешимде, түн ичинде, бир паста (сложные наречия). ..
library_books § 50. Объединенные слова, образованные от местоимения и глагола
Объединенные слова, образованные от местоимения и глагола, пишутся раздельно: жардам кыл, жардам эт, кол шилте, кол сал, баш ийдир, салам бер, баш тарт, азап чек, өч ал, кол кой, таасир эт, өмүр сүр, курман бол и т. д. ..
library_books § 49. Написание составных частей сложных глаголов
Составные части сложных глаголов пишутся раздельно: чуркап кел, жүгүрүп чык, отура тур, уктап ал, күтө тур, сүйлөп жатты, айттырып ий, кете бер, алып барып кел, таап кел, алып барып бере кой, сурап чыга кал, жыгылып кете жаздап барып токтоду, келе жатат и т. д. Примечание: если вспомогательный глагол « жат» произносится в сокращенном виде « ат », то он пишется так же слитно, как и..
library_books § 48. Написание составных частей сложных числительных
Составные части сложных числительных пишутся раздельно: он бир, жүз элүү эки, бир миң тогуз жүз токсонунчу, он беш, жыйырма үч, он эки, кырк бешинчи. ..
library_books § 47.
Слова, состоящие из корней, каждый из которых не утратил самостоятельного лексического значения, пишутся раздельно: көз айнек, алп кара куш, таш бака, козу карын, ат кулак, ай балта, ат тиш, аш казан, айры куйрук, кош ооз, ач көз, көк жал, арык чырай, тогуз кат, үч эм, араң жан, кол жазма, басма сөз, көз караш, кол башчы, жол башчы, көз карандысыз, ак көңүл, кара кер, эл аралык, чыгыш таануу, ..
library_books § 46.
. Слова, обе составные части которых не имеют самостоятельного лексического значения, пишутся слитно : асыресе, тиригарак, жексур, ачкүсөн. ..
library_books § 45.
При объединении двух слов, одно из которых заканчивается на сонорный, а второе начинается глухим согласным, озвончение глухого согласного звука не отражается в письме. Н.: произносится тилгат , а пишется тилкат; коңгарга - коң карга; колгап - колкап. ..
library_books § 44.
Слитно пишутся слова, в которые объединены корни, лексическое значение которых утратило смысловую четкость и потому не имеют самостоятельную семантику в соответствующем сочетании. Такие слова имеют смысл, отличающийся от исконного значения объединенных корней: карамүртөз, кечкурун, көбүнесе, арабөк, балжууран, карагат, алмончок и т. д. ..
library_books § 43.
Слитно пишутся слова, звуковой состав которых изменены при объединении двух корней: бүгүн, быйыл, кайер, жыңайлак, жылаңач, жылаңбаш, унчук, кайната, байке, агайын, былтыр, бүрсүгүнү, антип, минтип, ушинтип, ошентип и т. д. ..